Post video và lỗi

  • Post video và lỗi

     Chu Tần updated 1 year, 1 month ago 1 Member · 1 Post
  • Chu Tần

    Member
    29/02/2020 at 17:07

    Dùng DISCUSSION hoặc FEED trong group để post video. Nếu link ko hiện video có 2 lỗi, 1/ nhiều người truy cập, giải pháp các bạn chờ 1 thời gian 2/ do các bạn nhấp nút space trên bàn phím cách ra nên hiện dấu ; phía sau link

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now